•  

   

   

  Zobacz więcej 

 •  

   

   

  Zobacz więcej 

 •  

   

   

  Zobacz więcej 

 •  

   

   

  Zobacz więcej 

Regulamin

Regulamin 

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem witryny internetowej www.sklep.wineonline.pl (zwanej dalej „Serwisem”) jest Wineonline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123417, NIP: 525-21-79-604 REGON: 016341680, kapitał zakładowy 202.000,00 zł, zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, w szczególności wszystkie uwagi/reklamacje lub sugestie należy kierować na adres e-mail: witaj@wineonline.pl; pod na numer telefonu (22) 720 66 26 lub 881 004 175 lub na adres pocztowy Sprzedawcy (ul. Szyszkowa 43, 03-289 Warszawa).
 3. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla:
  1. osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych; oraz
  2. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną; (każdy z osobna zwany dalej „Kupującym”).
 4. Działalność Serwisu obejmuje sprzedaż za pośrednictwem sytemu teleinformatycznego wina oraz innych alkoholi wysokoprocentowych, a także akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu.
 5. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu wydane przez Zarząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).
 6. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowi zaproszenie do składania ofert.
 7. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony przy ul. Szyszkowej 43, 02-285 Warszawa.
 8. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji zapisów niniejszego Regulaminu.
 9. Pełne korzystanie z Serwisu możliwe jest w przypadku posiadania przeglądarki internetowej obsługującej CSS3 znaczniki HTML5, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, oraz Flash Player. Rekomendowane przeglądarki: Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari w wersji nie starszej niż 12 miesięcy.
 10. Regulamin określa zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Serwisu oraz zawierania umów sprzedaży w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu.

Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest zalogowanie się w Serwisie, jako, że dokonywać zamówień w Serwisie mogą jedynie Kupujący, którzy dokonali rejestracji w Serwisie i zostali zweryfikowani jako pełnoletni.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” znajdującym się przy każdym produkcie w Serwisie. Powtarzając tą procedurę można wypełnić koszyk indywidualnie wybranymi produktami. W celu poprawienia lub zrealizowania zamówienia należy kliknąć przycisk „Twój koszyk”. Po zakończeniu składania zamówienia po kliknięciu na przycisk „Do kasy” Kupujący dokona wyboru sposobu płatności, oraz wyboru sposobu dostawy. Na końcu klikając na przycisk „Zamawiam” przejdzie do podsumowania zamówienia a następnie klikając na przycisk "Wyślij" potwierdzi złożenie zamówienia.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z oświadczeniem Kupującego, że:
  1. zobowiązuje się do odbioru przesyłki;
  2. jest osobą pełnoletnią oraz że jest trzeźwy w chwili składania zamówienia i będzie trzeźwy w chwili jego odbioru; oraz
  3. nie dokonuje zakupu w celu dalszej odsprzedaży alkoholu.
 4. Serwis zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, nie sprzedaje napojów alkoholowych osobom, które są niepełnoletnie i nietrzeźwe w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru.
 5. Złożone zamówienie podlega weryfikacji przez Sprzedawcę pod kątem dostępności zamówionych produktów. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca potwierdza dostępność zamówionych przez Kupującego produktów na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu.
 6. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących:
  1. płatność przy odbiorze
  2. płatność przelewem na numer konta Sprzedawcy
  3. płatność elektroniczna (płatności elektroniczne obsługiwane są przez PayU)
 1. W przypadku wyboru sposobu płatności określonej w ust. 6 pkt b) lub c) Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po otrzymaniu od Sprzedawcę potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4.
 2. Płatności dokonywane za pośrednictwem PayU, realizowane są przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, (60-166 Poznań), KRS 0000274399.
 3. Ceny produktów w Serwisie zawierają podatek VAT i obowiązują w chwili składania zamówienia.
 4. Ceny produktów w Serwisie nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki produktów ponosi Klient. Koszty te zostaną wskazane w trakcie składania zamówienia przez Kupującego.
 5. Etykieta i rocznik produktu widoczne na zdjęciu są przykładowe i mogą ulec zmianie w zależności od dostępności produktu.
 6. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów w punkcie sprzedaży w Warszawie przy ul. Szyszkowej 43 w dni robocze w godzinach 9:00-17:00. Klient może odebrać zamówione produkty osobiście, za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby lub upoważnić Sprzedawcę do dostarczenia pod wskazany przez siebie w zamówieniu adres. Klient może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej (Fedex lub InPost), która odbierze zamówione produkty z ww. punktu sprzedaży i dostarczy je do wskazanego przez Klienta w treści Zamówienia miejsca dostawy.
 7. Jeżeli Klient korzysta z odbioru za pośrednictwem firmy kurierskiej, jednocześnie oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru zamówionych produktów w jego imieniu.
 8. Zamówienia doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na koszt Kupującego.
 9. Kurier uprawniony jest do weryfikacji tożsamości i pełnoletniości osoby odbierającej przesyłkę. Zastrzega się, że osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim zamówiona przesyłka nie zostanie wydana przez kuriera. W przypadku, gdy kurier poweźmie wątpliwość co do wieku bądź stanu trzeźwości osoby odbierającej przesyłkę może odmówić jej wydania.
 10. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji zawartości przesyłki, co do jej stanu i zgodności z zamówieniem.
 11. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (chyba, że wybrał sposób dostawy towaru inny niż standardowy), w terminie 14 dni od dnia przesyłki zawarcia umowy, poprzez złożenie oświadczenia zawierającego: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz czytelny podpis Kupującego. W przypadku odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 12. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie. W takim wypadku Sprzedawca ma obowiązek wysłać niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 13. Wysyłka zamówienia następuje w terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia dokonania płatności w przypadku wyboru płatności określonych w ust. 6 pkt. 2 i 3 lub potwierdzenia dostępności zamówionych produktów w przypadku wyboru płatności określonej w ust. 6 pkt. 1 . W przypadku braku produktu w magazynie termin dostawy uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym podczas potwierdzania dostępności zamówionych produktów.
 14. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności zamówionych produktów, Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania zamówienia

Reklamacja i zwrot towaru

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towarów bez wad.
 2. Reklamacje dotyczące produktów należy kierować na adres e-mail: witaj@wineonline.pl . Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca, według wyboru Kupującego, w terminie 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dokona zwrotu dokonanej opłaty za zamówienie przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany podczas rejestracji bądź prześle Kupującemu prawidłowo skompletowane zamówienie na swój koszt. Podstawą reklamacji i zwrotu zakupionych produktów nie może być różnica pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem w serwisie.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Wineoline sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który zapewnia ochronę przekazywanych danych osobowych i działa zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO.
  Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej ich przetwarzania. Sprzedawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: witaj@wineonline.pl oraz adresem korespondencyjnym: ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa.
 2. Dane osobowe podane przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wystąpią okoliczności zobowiązujące Sprzedawcę do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego w toku procesu rejestracji w Serwisie jest dobrowolnie, ale konieczne do korzystania z Serwisu.
 4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania. Kupujący ma również prawo żądać zaniechania przetwarzania podanych przez siebie danych poprzez usunięcie ich z bazy danych, jednak w takim przypadku dalsze korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe, a Sprzedający może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego.
 5. Sprzedający ma obowiązek aktualizowania swoich danych osobowych przekazanych Sprzedającemu w związku ze sprzedażą prowadzoną na Serwisie. W razie zaniedbania tego obowiązku Sprzedający może zaprzestać sprzedaży na rzecz Kupującego.
 6. Dokonując rejestracji w Serwisie, Kupujący wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w związku z korzystaniem z Serwisu.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Kupujący mógł też wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Zgody pozyskane przed 15 maja 2018 r. tracą swoją ważność po 31 lipca 2018 r. Każdy Kupujący, chcąc realizować zamówienia w Serwisie powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zmienionej treści dostosowanej do RODO.
 9. Sprzedający jako Administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.
 10. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu realizacji zamówień, rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej).
 11. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Kupującego w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Kupującego nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji zamówień. Podjęte przez Kupującego czynności, które skutkować będą pozbawieniem Sprzedającego prawa do przetwarzania danych osobowych Kupującego mogą wpływać na brak możliwości realizacji zamówień Kupującego.
 13. W przypadku konieczności realizacji zamówień Kupującego dane osobowe Kupującego mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom kurierskim wyłącznie w celu dostarczenia mu zamówionych produktów.
 14. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedającego, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 15. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zamówień są przetwarzane przez okres realizacji zamówienia a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia dokonania zamówienia.
 16. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem.
 17. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym w przypadku rozpatrywania sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania.
 3. Dostawa zamówień odbywa się wyłącznie w obrębie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.
 5. Układ oraz zawartość serwisu www.wineonline.pl pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części serwisu bądź jego zawartości w tym zdjęć, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i innych prawach pokrewnych.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Do zamówień złożonych przed tą datą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie złożenia zamówienia.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl